Seje 2018

Seje 2018

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17), je članicam in članom občinskega sveta s to objavo danes posredovan v sprejem predlog Zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2017. V vednost je posredovan tudi Nadzornemu odboru Občine Majšperk.

Predlog zaključnega računa bo uvrščen na dnevni red 34. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk.

 

Vabilo konstruktivne seje OS

 

Vabilo redne seje 2018

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik redne seje 2018

 

Zapisnik dopisne seje 2018