Vodovod Kupčinji vrh in Jelovice

Pričeli smo z izgradnjo vodovodnega omrežja s katerim bomo prebivalcem dela Bolfenka, Kosovega sedla in Jelovic omogočili dostop do neoporečne pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja. V okviru investicije bo izgrajenega cca 13 km vodovodnega omrežja in omogočen priklop 40 stanovanjskih stavb oziroma 65 prebivalcev, ki te možnosti do sedaj niso imeli. Vrednost izgradnje projekta po pogodbi z izvajalcem znaša 877.451,54 EUR, predviden znesek sofinanciranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 620.754,78 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“.

Slike :